Thứ Tư, Tháng Sáu 16, 2021

Link kháng Facebook

– Chat với suport ( 8h15 sáng ) : https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi – Gửi kiến nghị cho facebook www.facebook.com/help/127103474099499 – Đổi tên người dùng (URL) cho page: https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925 – Yêu cầu gộp trang www.facebook.com/help/249601088403018 – Link Kháng đổi tên Trang https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260 – Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày: https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333 –...
- Advertisement -

Recent Posts